۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

عکس محمدرضا توکلی _ تی تی بوده خالی دار

۱ نظر:

 1. تی تی بوده خلی دار

  طبل و شيپور بهار

  باغَ مِن جار بزه

  خزه از خؤ ويريسَه

  علف از خؤ ويريسَه

  گلِ شيپوری خو شيپوره بزه

  کوتکوتو عطره بدَ

  کی خوته ؟

  کی ايسَه ؟

  کی بوشؤ ؟

  کی بمَه ؟

  بيست و يک روز ديگه

  اَمه همسايه خؤنه

  تخم مورغؤن شيکينن

  جوجه مورغؤن در اَنن

  می ديلی خأنه اَمه مرغؤن

  توخمَ بيسيار بوکونن

  ماشين جوجه کشی خوار بوکونن

  می ديلی خأنه اَمه خونه

  همِه خونه ببون هر رو بهار

  ولی افسوس کی ايبار

  قرض اَمه خؤنه ايسَه

  بانکِ رهنی خو دوته دسته بنَه می پِر سر

  هر چی کؤنةم نشَنه

  می مأرِی حوضَ کنأر ناله کؤنه

  يا ابوالفضل رشيد!

  خزه از ای سر ديوار حيأط

  شَنه تا او سر ديوار حيأط

  خزه خسته نبَنه

  گل شيپوری خو شيپوره بزه

  کوتکوتو عطره بدَه

  کی بوشو ؟

  کی بمَه؟

  کی خوته؟

  کی ايسَه؟

  م. راما

  پاسخحذف