۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

! قاطبه اهالی شاه دوست ومیهن پرست شهرستان لاهیجان درراه پیمایی به مناسبت متینگ حزب مردم _ اون موقع اکثرآ برای متینگ های حزبی در چهار چراغ تجمع میکردند اما این جمعیت فکر میکنم از راه میان بر از محوطه پرورشگاه یا دبستان احمد قوام یا بهزیسی فعلی بطرف زمین فوتبال یا ورزشگاه تختی فعلی در حرکت هستند چون از ساختمان دفتر پروشگاه کنار خیابان مشخص است .جلوتر ازهمه صمد امین و منوچهر خسروی و پشت آن کنفی با عینک و پشت کنفی پدر صمد و همچنین پدر جاوید جهانگیری را من شناخته امهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر