۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

خاطرات لاهیجان _آقايى بنام ميهن دوست که گويا ايشان زمانى ساکن لاهيجان ودردانشکده مديريت آنزمان مشغول تحصيل بودند, تصوير صورتحساب مهمانسرا سال پنجاه و دو را در صفحه مديريت فيسبوک بنمايش گذاشته اند. پرویزاصمعی گویا اونموقع مدیر مهمانسرا بود زیر عکس در فیسبوک نوشته که خط و دست نوشته خودشه و پیشخدمت سعادتی هم که اسمش امده اهل تالش بوده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر