۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

Simay-Jan_Sheila Nahrvar
سیمای جان شیلا نهرور باتصاویری از موزه میراث روستایی گیلان

....

تی حال می حالای سیمای جانا

تی سر می بالای سیمای جانا

آی سیمای سیمای لایجان بوشوم.

لنگرود بوشوم.

دیلمان یوشوم.

هَتو تا باموم به ایسپیلی

تو بامویی می پَلی

....

 تی حال می حالای سیمای جانا

تی سر می بالای سیمای جانا

آی سیمای سیمای لایجان بوشوم.

لنگرود بوشوم.

دیلمان یوشوم.

هَتو تا باموم به ایسپیلی

تو بامویی می پَلی

.....

 بنازم آی دل

بنازم آی دل

تی امانای

نتانمای آی دل

نتانمای آی دل

یکی شونای

ای تو بمانی می پالی به اسپیلی خوره باسخیلی

هم چال ببیم ای سبزه سر راه بفشه چشمه ور

تی حال می حالای سیمای جانا

تی سر می بالای سیمای جانا

آی سیمای سیمای لایجان بوشوم.

لنگرود بوشوم.

دیلمان یوشوم.

هَتو تا باموم به ایسپیلی

تو بامویی می پَلی

   راستش هر چه گشتم متن کامل ترانه را پیدابکنم نشد خودم گوش دادم نوشتم امیدوارم درست باشد

فیلم و تصاویررا شهریور نود وسه با دوربین خودم گرفتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر