۱۳۹۳ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

تفنگ چخماقی _ می جان طوبی_ناصر وحدتی _ناصر وحدتی با فیلم هایی که در سفرشهریور امسالم به موزه روستایی داشتم یرای شما کلیپ درست کرد که هم یک طرحی داده باشم برای کلیپ سازان و هم اینکه کاری کرده باشم برای اشاعه آواز های قدیم گیلان که در عروسی ها و جشن ها میخواندند . من یادم هست در دهه سی درکودکی که مارا به عروسی میبردند خواننده ای همراه ارکستر از رشت میآمد درست شکل واندازه ی درشت و هیکل ناصر وحدتی بود موقع خواندن دایره زنگی بدست میگرفت و همین ترانه های محلی زیبا اجرا میکرد اسمش "شهناز " بود چون سرش طاس بود دوراز حضورش کل شهناز صدایش میکردند


باتصاویری از موزه میراث روستایی گیلان سراوان رشت

ترانه جان می طوبی
 ناصر وحدتی
 لهجه گالشی سیاهکلی
 ....
تفنگ چخماقی چه ناله بلبل
تفنگ چخماقی چه نالنه بلبل
چرا دیر آمدی می مست بلبل
من هم دیر آمدم تقصیر نداشتم
آدم دیگرییم فرصت نداشتم
آخ می جان ، جان می طوبی
آخ می جان ، جان می طوبی
 پارسال بشی امسال نومی
جان می طوبی
تی بوشو راه واش جئور بمه
جان می طوبی    
  امی چاییم در بمهبرنج کاریم در بمه جان می طوبی
  هوایم د باران بُمه جان می طوبی
امی سرا محضر بمه جان می طوبی
امی سرا محضر بمه جان می طوبی
 ژاندارم امی دنبال بُمه جان می طوبی
می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
 تی دیم کل گل در بمه جان می طوبی
پیشانیم ماه در بمه جان می طوبی
 سماوار آب جوش بمه جان می طوبی
قوری چای هم دم بمه جان می طوبی
 آب معدن جئور بمه جان می طوبی
ژاندارم امی دنبال بمه جان می طوبی
 می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
 می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
بار منزل جیربمه جان می طوبی
غروب دم جئور دیم بمه جان می طوبی
صبحدم بیروم بمه جان می طوبی
صبحدم بیروم جمه جان می طوبی
 بار دشت دم بمه جان می طوبی
گرده بوم راه جیر بمه جان می طوبی
گردنا سر جئور بمه جان می طوبی
 کاه کوترا جیردیئم بمه جان می طوبی
آسمون رود در بمه جان می طوبی
 ژاندارم امی دنبال بُمه جان می طوبی
می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
 کاه کوترا جیردیئم بمه جان می طوبی
رحیم آباد در بمه جان می طوبی
رودبارکه جئورتر بمه جان می طوبی
رحیم آباد در بمه جان می طوبی
کلاچای منزل بمه جان می طوبی
سیاهکلرود در بمه جان می طوبی
قاسم آباد جیر بمه جان می طوبی
واجارگاه منزل بمه جان می طوبی
ژاندارم امی دنبال بمه جان می طوبی
ژاندارم امی دنبال بمه جان می طوبی
 می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
 می دیل غریبی سر بمه جان می طوبی
آخ می جون می جون جونی
دیوشل خرفه نونی
آخ می جون می جون جونی
دیوشل خرفه نونی
آخ می جون می جون جونی
دیوشل خرفه نونی
آخ می جون یا خا خدا
دیلخواه دارم دامن کوتاه
آخ می جون یا خا خدا
دیلخواه دارم دامن کوتاه
نوشته ی
محمدرضا توکلی
در زیبایی های لاهیجان
در انترنت خیلی گشتم  متن این آواز را پیدا نکردم خودم گوش دادم و نوشتم امیدوارم صحیح باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر