۱۳۹۳ اسفند ۱۸, دوشنبه

محسن بافکر لیالستانی در وسط و استاد شمس لنگرودی

کجاست آنهمه ی لحظه های بی غش وناب ؟
کجاست بر سرما پاکی وزلال نسیم ؟

وزید بر سرما باد پیری وافشاند 
از آن بهار همه برگ وبار وعطر وشمیم 

اگر چه خود پدریم وپدر بزرگ ولی
چو کودکان غمین سالها شدیم یتیم

از آن شمار که بودیم سرخوش وخندان
به رغم حادثه ها ماجرا مخافت و بیم-

نمانده اند به جز چند تن که عمر دراز -
نصیبشان شود ازسایه ی نگاه حکیم

بخشی ازیک غزل
محسن بافکرلیالستانی
تصویر :دوستان لنگرودی درلیالستان .بهار 1385
حاجی -شمس .محسن بافکرلیالستانی -خویشتن دار -فرامرزمحمدی پور (غیر ازیکی بقیه همه لنگرودی)
http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Shams_langeroodi_test/shams_high.html

 jadidonline.com/story shams_langeroodi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر