۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه

خانه منجماشی لنگرود _ روی صفحه زیبایی های لاهیجان


راه پله قجری عمارت شمالی  


اطاق شرقی بزرگ از عمارت شمالی

اطاق عبدالله خان بود

حیاط بزرگ برای بازی و دویدن و شیطنت


عمارت سر دری را اداره میراث فرهنگی تصرف دارد

عمارت سر دری اداره میراث فرهنگی ایستگاه مسافر کش های  خالکیاسرشده است 
لنگرودی ها در خانه منجمباشی 

بالکن و راه رو شرقی طبقه دوم عمارت جنوبی که کمتر استفاده میشود


بالکن جنوبی طبقه دوم 

اطاقی در دوم جنوبی

اطاق عبدالباقی منجمی

تراس طبقه اول شرقی

محوطه انتهای پله طبقه دوم جنوبی

علی امیری در خانه منجمباشی ها

نمای شمالی خانه ی منجمباشی


نمایی از سالن یزرگ طبقه دوم با سقف چوبی و  طاقچه های دور تا دور ودرب های متدد دولنگه ای در قسمت جنوب عمارت

پنجره بزرگ وسطی سالن در طبقه دوم


حوض آبی قجری شرق محوطه خانه

نمای شرقی عمارت جنوبی

نمای شرقی عمارت جنوبی


سالن طبقه دوم با پنجره بزرگ متصل بهم عمارث ت جنوبی

دیوار سالن طبقه اول

دیوار سالن طبقه اول

درب های طبقه دوم عمارت شمالی


درب های طبقه دوم عمارت شمالینمایی از سالن یزرگ طبقه دوم با سقف چوبی و  طاقچه های دور تا دور و درب های متدد دولنگه ای در قسمت جنوب عمارت


نمایی از سالن یزرگ طبقه دوم با سقف چوبی و  طاقچه های دور تا دور و درب های متدد دولنگه ای در قسمت جنوب عمارتراه پله عمارت جنوبی


دیوار محوطه حیاط

درب انتهای راه پله ی عمارت شمالی


تراس شرقی عمارت جنوبی


 آقای کریمی ،حاجی سرایدار عمارت جنوبی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر