۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

نوجوانان فوتبالی لاهیجان . موقع عکس گرفتن یک نفر بالای دیوار ایستاد ولی فقط پاهاش افتاده است ..! این عکس بنظر میرسد مربوط به دهه چهل باشد ...؟ این عکس از محمد علی آزاد سرو

 عسگر مفتخر حسینی برای عکس نوشته است 
صمد خان عزیزباسلام   تاآنجا که حافظه یاری میکنه اسامی رامینویسم ایستاده ازچپ براست آقایان هوشنگ زنگنه.زنده یاد بهمن خواجه اختران .نادر محیطی.محمد مطلبی.بیژن قنبری.بوتیمار یا پاتیمار.حسن شعبانزاده.هادی ضیامحسنی.زنده یادان حسین روحانی وعلاکوشالی.بهروز عظیمی و؟نشسته ازچپ براست آقایان زنده یاد احمد صمدی .اسد خاکپور .محمدامامپور.شاپور وزیری.محمدعلی آزادسرو.؟نوری کوشالی.محمدرضامحجوبی ومحمدعلی رضایی ،اگردرشناسایی دچاراشتباه شدم پوزش میطلبم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر