۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

عکس مربوط به تاریخ 1329/3/25 در محوطه بهداری شهرستان لاهیجان در عکس میباشند از سمت راست آقایان : خوشحال - پاکپور - خوش سرور - محمد مستوفی - هاشم کمالی - قطب تحریری .این عکس را کامبیز کمالی فرستاده است ، از آقا کامبیز تشکرمیکنیم.

بنظر من این عکس در محوطه بیمارستان لاهیجان که آنموقع بنام بیمارستان رضاشاه کبیر بود گرفته شده ااست . روپوش سفید پوشیده وسط این عکس دلیل گفته من است چون رمضانعلی پاکپور با روپوش سفید پزشکیار بیمارستان بود ودر واقع وردست و کمک دکتر علیرضا خان پاکپور و پسرشبود و در زمان دکتر حکیم زاده دربیمارستان لاهیجان استخدام بود و بسیار انسان شریف و کاربلد و پرکاربود ودرتمام شبانه روز درحال خدمت به لاهیجانی ها ومردم روستاهای . .اطراف بود
بنظر من این اشخاص از راست عبارتند از :
محمد مستوفی
حسین قطب تحریری
خوش سرور
رمضانعلی پاکپور
هاشم کمالی
خوشحال
بغیرازرمضانعلی پاکپورکه مستقیمآ در درمان مشغول بود بقیه به کارهای حسبداری واداری وسایرخدمات مشغول بودند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر