۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

نوشته ها و لغت لاهیجانی_نوشته_محمد رضاتوکلی


این عکس من و تالاب روستای" بالا بند بون " لاهیجان است
http://yaranrachehshod.blogspot.com/p/blog-page_93.html
لینک صفحه لغات لاهیجانی 
شوکوم پیس = شکمو
زهک =بچه
زهک ماری = بچه داری
هالوچین = تاب
گهره = گهواره
گاجمه = گاو آهن
بلو = کج بیل
توئر= تبر
چوئری زمین = زمین آباد نشده
درز = صد متر مربع
واویشکا = چغول مغول
واویجه ، واویجای  = چغول بغول
ماهی سیل = فلس ماهی
شعب ماهی = بیضه ماهی
اشپول ماهی = تخم ماهی
کول پیله  = کیسه هوای ماهی
ماهی گرده بیج = ماهی کامل تنوری
ماهی واوین = قطعه ای از ماهی
کولی بیج = تابه
ماهی دبیجای = احشای داخلی ماهی
ماهی ملاته = کباب ماهی باسس انار
شور کولی= ماهی کوچک کولی شوریده
ماهی ته بریان = خورشت کله
ماهی غاز لوله = اردک ماهی
ماهی سیپیلی = کربه ماهی
کاس کولی = ماهی کوچ کولی زاغ چشم
گل خوس ماهی = ماهی گل و لجن خواب
خوتن = خوابیدن
بوخوتم = خوابیدم
لگد دمج = لگد مال
 بلته = دروازه با ساقه درخت
درجیک =   پنجره  
دچیک = چسبان
کندوج = انبار پایه بلند برنج
شوکوئر = بلغور برنج
جوکول = برنج نارس سبز
کولش = کاه
کوت = سنگ دان مرغ
پیله کوت  = کنایه از آدمی که خود نمایی میکند
کوته = توله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر